Kontakt Doprava Dotazy Moje karta

Obchodní podmínky

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pelety-liberec.cz, který provozuje prodejce Ivana Hamtilová, Uralská 68/14, 460 10 Liberec 10, IČO:67852262. Popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím a tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

1. Poptávka, nabídka, objednávka a kupní smlouva

1. Na základě nezávazné poptávky je zákazníkovi vyhotovena individuální nabídka (a to emailem) s platností 5 dní.

2. Na základě schválení nabídky (prostřednictvým speciálního odkazu z nabídky) ze strany kupujícího vzniká objednávka.

3. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku převzetí objednávky (není-li odmítnuta) prodávajícím.

4. Kupující a prodávající se dohodli, že změní-li se od uzavření kupní smlouvy do doby dodání zboží ceny jakékoli z účelně vynaložených nákladů prodávajícího na pořízení nebo výrobu zboží, bude kupní cena upravena o celou výši takového případného zvýšení uvedených nákladů. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Dle domluvy je kupující povinen zaplatit rozdíl mezi původní kupní cenou a novou kupní cenou.

5. Kupující a prodávající se dohodli, že změní-li se od uzavření kupní smlouvy do doby dodání zboží jeho dostupnost a některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, informuje kupujícího o dané situaci a pokud je to možné, navrhne mu jiné zboží za smluvních podmínek a vyžádá si stanovisko kupujícího. Kupující má v tomto případě právo odstoupit od kupní smlouvy.

6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v poptávkovém formuláři jako dodací adresa.

7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

8. Pokud zjistíte, že vám bylo omylem zasláno jiné zboží než jste si objednali, kontaktujte nás prosím neprodleně na tel. + 420 603 441 480 nebo e-mailem na info@pelety-liberec.cz. Budeme se snažit tento problém co nejrychleji vyřešit.

9. Kvalitu a vlastnosti zboží určují uvedené certifikace a normy: ENplus; DINplus; ČSN EN, které definují maximální a minimální hodnoty. Ostatní informace na webu jsou pouze orientační a nejsou garantované.

2. Platební podmínky a fakturace

1. Zboží můžete zaplatit v hotovosti řidiči (nelze platit kartou) nebo bankovním převodem (na základě dodatečných pokynů emailem a faktury). Pro jiný druh platby je nutné se telefonicky/emailem informovat.

2. Prodejce neumožňuje dodatečnou změnu objednávky a dokladu (doplnění IČO, DIČ) po dodání zboží.

3. Přeprava zboží a dodací lhůta

1. Dodací lhůta je individuální a o možných termínech dodání vás bude prodávající kontaktovat telefonicky v závislosti na kapacitních možnostech.

2. Pro doručení zboží využíváme vlastní dopravu (dopravu zajišťuje prodávající). Cena dodání je smluvní a je uvedena vždy v nabídce. Cena je zakaznikovi také uvedena v potvrzení objednávky. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

3. V případě, že zákazník požaduje zboží bez dopravy (dopravu si zajišťuje kupující), je nutné si předem domluvit termín vyzvednutí. V případě nenadálé situace znemožňující vlastní odvoz je kupující povinnen tuto skutečnost neprodleně nahlásit prodávajícímu.

4. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

1. Kupující (který v objednávce neuvedl IČO) má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je nutné zboží v původním stavu dodat zpět na vlastní náklady ve výše uvedené lhůtě spolu s prodejním dokladem či fakturou. O této zkutečnosti je nutné předem informovat prodejce a domluvit se na předání zboží. Zboží je nutné doručit na adresu: Ivana Hamtilová, Dětřichov 284, 464 01, Frýdlant. Po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, zda zboží přišlo nepoškozeno, a pokud byly splněny všechny výše uvedené podmínky, prodávající zákazníkovi vrátí zpět cenu zboží.

2. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy před odsouhlasením termínu dodání zboží v případě naplnění bodů 1.4 a 1.5 těchto obchodních podmínek.

3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před dodáním zboží, pokud dojde na neočekávanou situaci znemožňující dodat zboží. Tato situace bude vždy řešena nejprve individuiální dohodou.

5. Reklamace a záruka

1. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době do 24 měsíců od převzetí. To se však netýká případů uvedených v ustanovení § 2167 občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje kupujícímu (který v objednávce uvedl IČO) záruku za zboží.

2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

3. Pokud zjistíte závadu na produktu, ať již ihned po převzetí nebo během záruční lhůty informujte nás prosím nejdříve o této skutečnosti e-mailem na info@pelety-liberec.cz. Následně je potřeba po domluvě dodat zboží na své náklady spolu s dokladem a popisem závady na adresu: Ivana Hamtilová, Dětřichov 284, 464 01, Frýdlant. Do 30 dnů vás budeme informovat o rozhodnutí výrobce a o způsobu náhrady škody.

4. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním a manipulací s ním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Na vady způsobené nesprávným skladováním produktu se záruka nevztahuje.

6. Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace.

7. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2022.


Copyright ©2012-2024 | www.pelety-liberec.cz mohlo by vás zajímat: Obchodní podmínky

Doprava a složení terénním manipulátorem

Na základě Vaší poptávky Vám rádi zpracujeme nabídku dopravy za příznivou cenu. U dopravy s terénním manipulátorem Vám zdarma pelety složíme na místo určení a to i do nízkého přístřešku.

Samozřejností je také možnost využití vlastní dopravy z našeho skladu.

Práce s terénním manipulátorem - krátké video: